DataGridView数据绑定、删除行、隐藏行C#示例

发布于 作者 量尺寸留下评论

DataGridView数据源绑定,有DataTable dt,即可直接将dataGridView1的DataSource值设置为dt即可,以下代码利用DataTable的Select方法筛选列名City Name不为空的记录作为dataGridView1的数据源: dataGridView1.DataSource = dt.Select(“[City Na… 继续阅读 DataGridView数据绑定、删除行、隐藏行C#示例